Ubezpieczenie niskiego wkładu – informacje ogólne

ZWROT UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU
————————————

Banki niejednokrotnie uzależniały udzielenie kredytu od poniesienia przez konsumentów, którzy nie posiadali 20%-go wkładu własnego na zakup nieruchomości, dodatkowych, określonych procentowo należności z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu. Celem ubezpieczenia niskiego wkładu w banku jest dodatkowe zabezpieczenie Banku na wypadek niespłacenia kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości w chwili udzielenia kredytu, a wymaganym w tej dacie przez Bank wkładem własnym.

Postanowienia zobowiązujące klientów do ponoszenia kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu zostały zarówno przez Sądy jak i przez Rzecznika Konsumentów uznane za abuzywne, czyli niedozwolone. Przyczyną zakwestionowania narzuconego ubezpieczenia niskiego wkładu w banku był m.in. fakt, że konsument nie jest stroną, ani też uposażonym z umowy ubezpieczenia i w konsekwencji nie odnosi żadnych korzyści z tytułu ubezpieczenia. Ubezpieczenie niskiego wkładu zabezpiecza jedynie interes Banku, pomimo iż opłata związana z kontynuowaniem ubezpieczenia niskiego wkładu jest dodatkowym kosztem kredytu, obciążającym wyłącznie konsumenta. Co więcej, jest kosztem, na który konsument nie ma żadnego wpływu.

Wątpliwość sądów wzbudza również treść zapisów o ubezpieczeniu niskiego wkładu, które to zapisy w umowach stosowanych przez Banki zwykle są niejasne, niejednoznaczne i wywołują u konsumentów wątpliwości co do przysługujących im uprawnień. Konsumenci nie mają faktycznej wiedzy w zakresie kształtowania opłaty za ubezpieczenie niskiego wkładu w banku i zwykle nie wiedzą, jak długo będą zobowiązani te koszty ponosić, a w konsekwencji nie znają rzeczywistych kosztów umowy kredytowej. Takie kształtowanie treści umów przez Banki wprowadza stan nierówności pomiędzy interesami konsumenta i przedsiębiorcy, co daje w tym przypadku podstawę do uznania umów z klientami za niedozwolone oraz do ubiegania się o zwrot składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu.

Orzecznictwo sądowe oraz stanowisko rzecznika otworzyło klientom Banków drogę do dochodzenia zwrotu należności wpłaconych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu.

Pierwszym krokiem w dochodzeniu zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu jest zawezwanie banku do zwrotu tych należności. Jednakże w razie braku dobrowolnej zapłaty kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu, konieczne jest wytoczenie powództwa przed Sądem, opartego na opisanych powyżej twierdzeniach.

W świetle obowiązującego orzecznictwa sądowego można spodziewać się wzrostu liczby pozwów o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu, kierowanych przeciwko Bankom.

Chętnie pomożemy Państwu na każdym etapie tego postępowania. Zaznaczmy tu jednak bardzo istotną kwestię – ubieganie się o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu w banku na drodze postępowania sądowego nie jest podstawą prawną do uzasadnienia wypowiedzenia
umowy kredytowej.

Patrząc z perspektywy ekonomicznej, instytucja udzielająca kredytu i czyniąca klienta płatnikiem składki swojego ryzyka wynikającego z profilu działalności postępuje w sposób nieobyczajny, co z kolei jest podstawą do uznania naruszenia interesów kredytobiorcy oraz do
dokonania zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu.

Wzór pisma /reklamacja do banku/ – http://www.internetowakancelaria.pl/#odwolania

Pomoc prawna: biuro@kancelariaths.pl