Sprawy o ryczałt za nocleg

RYCZAŁT ZA NOCLEG ORAZ DIETA ZA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ

Na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy (lub innych odbywających podróż służbową) składa się nie tylko pensja zasadnicza, ale również dodatkowe świadczenia, w tym dieta za każdy dzień podróży służbowej oraz tzw. „ryczałt za nocleg”

Minimalne stawki diet oraz ryczałtu za nocleg określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Pracodawca zwolniony jest z obowiązku wypłaty pracownikowi ryczałtu za nocleg, gdy zapewni mu bezpłatny nocleg np. w hotelu czy pensjonacie. W odniesieniu do kierowców, których nocleg często odbywa się w kabinie samochodu, pojawił się poważny problem, czy można go zaliczyć do bezpłatnego noclegu zapewnionego przez pracodawcę, zwalniającego go z obowiązku zapłaty dodatkowej kwoty za tzw. ryczałt za nocleg.

Rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych przyniósł wyrok Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt: II PZP 1/14) zgodnie z którym „zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. […], co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia […]”, tj. w wysokości faktycznie poniesionych kosztu noclegu, zgodnie z rachunkiem z hotelu lub w przypadku braku takiego rachunku (np. z uwagi na noc w kabinie samochodu) – w wysokości 25% stawki określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia jako „kwota limitu za nocleg”.

————————————

Wzór pisma / Wezwanie do zapłaty ryczałtu za nocleg oraz diety za podróż służbową/ -http://www.internetowakancelaria.pl/#reklamacje

Pomoc prawna – biuro@kancelariaths.pl