Odszkodowanie z OC sprawcy

Odszkodowanie z oc sprawcy – kiedy przysługuje i na czym polega

Gdy dochodzi do wypadku, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy zagwarantowane przez art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Odszkodowanie z OC sprawcy powinno pokryć szkodę w pełnej wysokości. Poza kosztami naprawy można liczyć także na pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego, koszty leczenia i rehabilitacji oraz inne koszty związane z zaistniałą szkodą.

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku jest ustalenie numeru polisy OC sprawcy oraz nazwy zakładu ubezpieczeń.

Następnie należy zgłosić szkodę do właściwego zakładu ubezpieczeń, który zobowiązany jest wypłacić żądane odszkodowanie z OC w terminie 30 dni.  Często jednak Ubezpieczyciel korzysta z możliwości przedłużenia decyzji w tym zakresie do 90 dni.

W razie odmowy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy lub wypłaty odszkodowania w zaniżonej wysokości poszkodowany ma prawo wystąpić na drogę sądową.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym o sposobie zadośćuczynienia decyduje poszkodowany, dlatego to Państwo postanawiają, czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, czy też przywróci pojazd do stanu poprzedniego. W rzeczywistości przywrócenie stanu poprzedniego może być niemożliwe i generować nadmierne koszty lub trudności, dlatego ubezpieczyciele najczęściej powołują się na art. 805 § 2 k.c., który nakazuje im wypłatę odszkodowania. Kancelaria Radców Prawnych THS zapewnia wsparcie merytoryczne i prawne w sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy. Dysponujemy wiedzą i środkami, dzięki którym jesteśmy w stanie wywalczyć dla naszych klientów oczekiwaną rekompensatę w wybranej indywidualnie formie.

Odszkodowanie z OC sprawcy za doznaną szkodę

Do odpowiedzialności cywilnej (OC) zobowiązane są wszystkie osoby kierujące pojazdami mechanicznymi. Dzięki temu podczas wypadku komunikacyjnego poszkodowanym przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy, które wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe osoby powodującej wypadek. Jednak w wielu przypadkach ubezpieczyciel zaniża wartość odszkodowania, wypłacając środki, które nie są w stanie pokryć kosztów leczenia czy naprawy pojazdu. W takich sytuacjach zachęcamy do skorzystania z usług Kancelarii Radców Prawnych THS – pomożemy uzyskać jak najwyższe odszkodowanie i doradzimy, w jaki sposób postępować, by towarzystwo ubezpieczeniowe przyznało środki, które będą godziwą rekompensatą doznanej szkody.

Komu przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

O uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy mogą ubiegać się wszyscy uczestnicy wypadku lub kolizji, którzy nie są sprawcami zdarzenia. Świadczenie może być więc przyznane poszkodowanym kierowcom, motocyklistom, rowerzystom, pasażerom i pieszym. O odszkodowanie z OC sprawcy można ubiegać się nie tylko wtedy, gdy do wypadku lub kolizji doszło, kiedy pojazd sprawcy znajdował się w ruchu, lecz także w trakcie:

  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • załadowywania i rozładowywania pojazdu,
  • zatrzymania, garażowania i postoju pojazdu.

Odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje poszkodowanym, którzy doznali uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia. Świadczenie przysługuje także rodzinom poszkodowanych, którzy ponieśli śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego. W sytuacjach, gdy sprawca zdarzenia jest nieznany, nie ma ważnej polisy OC lub jego ubezpieczyciel ogłosił upadłość, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jaka jest wysokość odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy ustala wysokość odszkodowania na podstawie analizy zaistniałych szkód. Kancelaria Radców Prawnych THS walczy o jak najwyższe odszkodowanie z OC sprawcy, zbierając odpowiedni materiał dowodowy i powołując się na przepisy prawa. Świadczenie może pokryć nie tylko koszt naprawy pojazdu lub zakupu nowego samochodu, lecz także koszty związane z zakupem leków, wizyt u lekarzy specjalistów, pobytu w szpitalu czy rehabilitacji. Odszkodowanie z OC sprawcy może stanowić również rekompensatę za doznane straty fizyczne i psychiczne, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub wyrównanie z tytułu utraconego dochodu.

KONTAKT

adres biura:  ul.Szulborska 3/5/U9, 01-104 Warszawa

tel.:  608 788 554  lub  608 55 77 01

mail:  biuro@kancelariaths.pl