Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne od firmy ubezpieczeniowej

Odszkodowania komunikacyjne przysługują uczestnikom wypadków komunikacyjnych, właścicielom uszkodzonego pojazdu oraz osobom, które w wyniku wypadku utraciły swoich bliskich. Bardzo często zdarza się, że firma ubezpieczeniowa nie wypłaca odszkodowania na poziomie gwarantującym naprawienie szkody, nierzadko zaniżając kwotę, jaka należy się uczestnikowi wypadku. Jeśli tak właśnie jest w Twoim przypadku, zgłoś się po pomoc prawną do naszej Kancelarii w celu uzyskania wyższej kwoty odszkodowania.

Odszkodowania komunikacyjne – jakie podjąć kroki

Po otrzymaniu niekorzystnej decyzji w sprawie wymiaru odszkodowania, warto złożyć odwołanie do towarzystwa ubezpieczeniowego. W odwołaniu należy powołać zarzuty przeciwko decyzji ubezpieczyciela wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawierać merytoryczne argumenty skierowane przeciwko decyzji zaniżającej wysokość szkody lub odmawiającej wypłaty odszkodowania. Dla poparcia stanowiska w sprawie można w zależności od okoliczności powołać się m.in. na opinię biegłego rzeczoznawcy, dołączyć oferty sprzedaży takiego samego pojazdu, wycenę naprawy z warsztatu samochodowego.

W celu zabezpieczenia ewentualnego postępowania dowodowego odwołanie należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego, wybierając jako formę nadania list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Odszkodowania komunikacyjne a sąd polubowny

Spory powstałe na tle wysokości wypłaconego odszkodowania mogą być rozpatrywane przez Sąd Polubowny. Postępowanie przed Sądem Polubownym to zwykle szybsza i tańsza droga od postępowania przed Sądem powszechnym. Warunkiem rozpoznania sprawy przed Sądem polubownym jest zgoda obu stron na prowadzenie takiego postępowania, bowiem jego zasadą jest dobrowolność. Oznacza to, że bez zgody zakładu ubezpieczeń nie ma możliwości zakończenia sporu o odszkodowanie w tym trybie.

Jeśli powyższe sposoby nie przyniosą pożądanego rezultatu, zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym z naszej Kancelarii, w celu uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria THS reprezentuje Klientów w procesach sądowych w sprawach o odszkodowania komunikacyjne. Gwarantujemy kompleksowe prowadzenie spraw przeciwko ubezpieczycielom począwszy od negocjacji, przygotowania procesu, poprzez reprezentację na rozprawach oraz merytoryczne i prawne wsparcie w czasie jego trwania.