Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne od firmy ubezpieczeniowej

Odszkodowania komunikacyjne przysługują uczestnikom wypadków komunikacyjnych, właścicielom uszkodzonego pojazdu oraz osobom, które w wyniku wypadku utraciły swoich bliskich. Bardzo często zdarza się, że firma ubezpieczeniowa nie wypłaca odszkodowania powypadkowego na poziomie gwarantującym naprawienie szkody, nierzadko zaniżając kwotę, jaka należy się uczestnikowi wypadku. Jeśli tak właśnie jest w Twoim przypadku, zgłoś się po pomoc prawną do naszej Kancelarii w celu uzyskania wyższej kwoty odszkodowania powypadkowego.

Odszkodowania komunikacyjne – jakie podjąć kroki

Po otrzymaniu niekorzystnej decyzji w sprawie wymiaru odszkodowania powypadkowego, warto złożyć odwołanie do towarzystwa ubezpieczeniowego. W odwołaniu należy powołać zarzuty przeciwko decyzji ubezpieczyciela wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawierać merytoryczne argumenty skierowane przeciwko decyzji zaniżającej wysokość szkody lub odmawiającej wypłaty odszkodowania komunikacyjnego. Dla poparcia stanowiska w sprawie można w zależności od okoliczności powołać się m.in. na opinię biegłego rzeczoznawcy, dołączyć oferty sprzedaży takiego samego pojazdu, wycenę naprawy z warsztatu samochodowego.

W celu zabezpieczenia ewentualnego postępowania dowodowego odwołanie należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego, wybierając jako formę nadania list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Odszkodowania komunikacyjne a sąd polubowny

Spory powstałe na tle wysokości wypłaconego odszkodowania powypadkowego mogą być rozpatrywane przez Sąd Polubowny. Postępowanie przed Sądem Polubownym to zwykle szybsza i tańsza droga od postępowania przed Sądem powszechnym. Warunkiem rozpoznania sprawy przed Sądem polubownym jest zgoda obu stron na prowadzenie takiego postępowania, bowiem jego zasadą jest dobrowolność. Oznacza to, że bez zgody zakładu ubezpieczeń nie ma możliwości zakończenia sporu o odszkodowanie komunikacyjne w tym trybie.

Jeśli powyższe sposoby nie przyniosą pożądanego rezultatu, zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym z naszej Kancelarii, w celu uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria THS reprezentuje Klientów w procesach sądowych w sprawach o odszkodowania komunikacyjne. Gwarantujemy kompleksowe prowadzenie spraw przeciwko ubezpieczycielom począwszy od negocjacji, przygotowania procesu, poprzez reprezentację na rozprawach oraz merytoryczne i prawne wsparcie w czasie jego trwania.

Odszkodowania komunikacyjne z OC sprawcy

Wszystkie osoby kierujące pojazdami mechanicznymi są zobowiązane do odpowiedzialności cywilnej (OC), co oznacza, że poszkodowani w wypadku są uprawnieni do otrzymania odszkodowania komunikacyjnego z OC sprawcy. Świadczenia te przysługują poszkodowanym za szkodę osobową lub rzeczową, która zaistniała w wyniku wypadku lub kolizji. Odszkodowania komunikacyjne z OC sprawcy przysługują poszkodowanym uczestnikom zdarzenia, którzy nie spowodowali wypadku. Uzyskanie odszkodowania możliwe jest w kilku sytuacjach, w których bierze udział pojazd sprawcy. Należą do nich sytuacje związane z:

 • wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdu,
 • załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu,
 • zatrzymaniem, garażowaniem lub postojem pojazdu,
 • ruchem pojazdu,
 • ruchu zespołu pojazdów, np. samochodu z przyczepą,
 • ruchu pojazdów złączonych podczas holowania.

Odszkodowania komunikacyjne z OC sprawcy wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe w sytuacji, gdy właściciel lub kierowca pojazdu jest odpowiedzialny za spowodowanie szkody, takiej jak uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć bądź zniszczenie, uszkodzenie lub utrata mienia. W niektórych przypadkach odszkodowania komunikacyjne wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego należy zwrócić się wtedy, gdy sprawca wypadku jest nieznany, nie ma ważnej polisy OC lub jego ubezpieczyciel ogłosił upadłość.

Komu przysługują odszkodowania komunikacyjne?

Odszkodowania komunikacyjne przysługują wszystkim poszkodowanym w wypadku, których nie można nazwać jego sprawcami. Świadczenia przyznawane są kierowcom samochodów, pasażerom, motocyklistom, rowerzystom oraz pieszym. Do odszkodowania uprawnione są także osoby, które w wyniku wypadku straciły bliską osobę. Pomagamy w uzyskaniu najwyższego odszkodowania komunikacyjnego, które będzie godziwą rekompensatą za poniesione szkody.

Wysokość odszkodowania jest ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu wszystkich czynników przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ważne jest więc gromadzenie materiału dowodowego, takiego jak paragony i faktury, który przyczyni się udokumentowania rzeczywistych potrzeb materialnych wynikłych z udziału w wypadku komunikacyjnym, którego sprawcą była osoba trzecia. Odszkodowanie może obejmować zwrot kosztów:

 • zakupu leków,
 • naprawy pojazdu,
 • zakupu nowego pojazdu,
 • wizyt u lekarzy specjalistów,
 • rehabilitacji,
 • pobytu w szpitalu,
 • opieki,
 • dojazdu do ośrodków medycznych,
 • zakupu przyrządów rehabilitacyjnych i protez,
 • przekwalifikowania zawodowego.

Oprócz tego odszkodowania komunikacyjne mogą być także traktowane jako zadośćuczynienie za doznane straty fizyczne i psychiczne, renta wyrównawcza, renta z tytułu niezdolności do pracy lub wyrównanie z tytułu utraconego dochodu.

Kancelaria Radców Prawnych THS ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania komunikacyjne. Pomożemy w uzyskaniu maksymalnego odszkodowania za poniesione szkody oraz udzielimy niezbędnego wsparcia merytorycznego i prawnego podczas prowadzenia sprawy o odszkodowanie.

KONTAKT

adres biura:  ul.Szulborska 3/5/U9, 01-104 Warszawa

tel.:  608 788 554  lub  608 55 77 01

mail:  biuro@kancelariaths.pl