- SPRAWY ODSZKODOWAWCZE -

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE

Odszkodowania powypadkowe oraz związane z nimi prawa są obecnie dość popularnym tematem, z którym borykają się klienci towarzystw ubezpieczeniowych. Otrzymując pismo klienci przecierają oczy ze zdumienia, gdyż kwota, która została im przyznana, nierzadko już na pierwszy rzut sugeruje, że środki te nie są w stanie pokryć szkody. Oczywiście zostajemy poinformowani o możliwości odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, ale czy droga sądowa jest jedyną, którą możemy obrać w takim przypadku?

Ilość ludzi, którzy w takiej sytuacji rezygnują z dochodzenia swoich praw i decydują się przyjąć taką decyzję i zaniżone odszkodowanie, nie jest wcale tak mało. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że droga sądowa nie jest w takim przypadku jedyną skuteczną i możliwą do wyboru. Całą sprawę można załatwić również w sposób polubowny i to na kilka sposobów rozwiązując tym samym sprawę zaniżonego odszkodowania.

Pierwszym krokiem po otrzymaniu niekorzystnej decyzji dotyczącej odszkodowania powypadkowego powinno być sporządzenie odwołania do ubezpieczyciela. Nierzadko by przyspieszyć proces decyzyjny firmy ubezpieczeniowe korzystają z możliwości poczty elektronicznej. W przypadku jeśli to właśnie przy pomocy maila otrzymaliśmy niesprawiedliwe rozliczenie odszkodowania powypadkowego i tym samym zaniżone odszkodowanie, to w wiadomości powinny się również zawierać dane kontaktowe tzw. likwidatora odpowiedzialnego za rozwiązanie naszej sprawy. Można z nich skorzystać w przypadku jeśli nie jesteśmy pewni prawidłowego toku postępowania odwoławczego, jednak by odnieść zamierzony skutek powinniśmy skorzystać z formy pisemnej zaadresowanej do zarządu danej firmy ubezpieczeniowej. By mieć pewność dostarczenia odwołania najlepiej wysłać je listem poleconym, którego odebranie wymaga potwierdzenia przez odbiorcę. Od daty dostarczenia dokumentu (zapisanej na potwierdzeniu odbioru) ubezpieczyciel ma 30 dni na ustosunkowanie się do naszych roszczeń z tytułu zaniżonego odszkodowania – nie jest to jednak regulowane prawnie, a jedynie na mocy porozumienia ubezpieczycieli o Zasadach Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych.

Ważne jest również, by w odwołaniu zostało zawarte szczegółowe uzasadnienie roszczenia, które wyjaśniało by niesprawiedliwy charakter pierwszej decyzji. Można to zrobić na kilka sposobów, dołączając :
- opinię rzeczoznawcy, która potwierdzała by zaniżenie odszkodowania,
- wydruk oferty sprzedaży zamieszczonej na jednym z portali aukcyjnych, która jest identyczna z modelem samochodu, który posiadamy,
- wycenę naprawy sporządzoną przez mechanika itp.

Innym sposobem jest wystosowanie odpowiednio skonstruowanej skargi (pisemnej) do Rzecznika Ubezpieczonych, czyli instytucji powołanej by chronić prawa klienta w walce z nieuczciwością zakładów ubezpieczeniowych. Ta droga uzasadniona jest w sytuacji jeśli:
- odwołanie o zmianie decyzji dotyczącej odszkodowania powypadkowego, skierowane do ubezpieczyciela, nie przyniosło skutku lub jego uzasadnienie jest niesprawiedliwe,
- odwołanie do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego nie zostało rozpatrzone w ciągu miesiąca,
- ubezpieczyciel przez 30 dni nie poinformował klienta o możliwości wydłużenia procesu decyzyjnego (tzw. opieszałość ubezpieczyciela).

By skarga mogła odnieść określony skutek należy odpowiednio ją skonstruować i zamieścić w niej jak najwięcej informacji mogących rzucić światło na zaistniałą sytuację i udowodnić, że ubezpieczyciel przyznał nam zaniżone odszkodowanie. W powyższym piśmie powinny znaleźć się informacje na temat:
- danych ubezpieczyciela,
- numeru decyzji dotyczącej likwidacji szkody,
- rodzaju polisy (AC bądź OC),
- przebiegu zdarzenia, które doprowadziło do wypadku,
- przebiegu zgłoszenia szkody, oględzin i wydania decyzji ubezpieczyciela,
- korespondencji z towarzystwem ubezpieczeniowym (w formie kserokopii),
- argumentów świadczących o niesprawiedliwym charakterze decyzji ubezpieczyciela.
Nawet jeśli interwencja Rzecznika dojdzie do skutku lecz nie przyniesie rezultatów dobrze jest wykorzystać tę możliwość, gdyż odpowiednia argumentacja i sporządzony wniosek mogą się następnie bardzo przydać podczas drogi sądowej.

Odszkodowanie powypadkowe, które zostały objęte niesprawiedliwą decyzją co do kosztów rekompensaty można również zgłosić do tzw. sądu polubownego. Droga ta jest nie tylko tańsza dla klienta, ale i pozwala znacznie szybciej zakończyć cały proces dochodzenia swoich praw przed ubezpieczycielem. Z tym rozwiązaniem wiąże się jednak pewien problem, gdyż by powyższy sąd mógł rozpatrzyć daną sprawę zgodę na to musi wyrazić także zakład ubezpieczeniowy (a najczęściej tego nie robi). W innym wypadku pozostaje nam tylko dochodzenie swoich racji na drodze postępowania cywilnego, które jest bardzo żmudnym procesem lecz coraz częściej zdarza się, iż ubezpieczyciel przekonany o determinacji swojego klienta zmienia swoje stanowisko na etapie bezpośredniego odwołania.

————————————

Wzór pisma /odwołanie od zaniżonego odszkodowania/ - http://www.internetowakancelaria.pl/#odwolania

Pomoc prawna – biuro@kancelariaths.pl

————————————

Orzecznictwo /link zewnętrzny/ – http://www.infor.pl/prawo/ubezpieczenia/odszkodowania/