– KREDYTY FRANKOWE CHF –


KANCELARIA ŚWIADCZY RÓWNIEŻ SPECJALISTYCZNĄ POMOC PRAWNĄ DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KREDYTY FRANKOWE

PONIŻSZA ANALIZA POMOŻE CI ZIDENTYFIKOWAĆ RODZAJ TWOJEGO KREDYTU I EWENTUALNE PYTANIA DO KANCELARII


BIURO@KANCELARIATHS.PL 


KREDYT INDEKSOWANY DO WALUTY OBCEJ

Ogólnie rzecz ujmując jest to kredyt, który określa kwotę kredytu udzielonego w złotych polskich jako równowartość we frankach szwajcarskich. Wobec faktu, że walutą rozliczeniową kredytu jest polski złoty, taki kredyt nie może być uznany za kredyt walutowy.

Abuzywność postanowień zawartych w umowach o kredyt hipoteczny indeksowany przejawia się w tym, że pozwala bankom kształtować kurs franka szwajcarskiego w sposób dowolny, jednostronny i arbitralny a tym samym Bank może w sposób nieuprawniony wpływać na wysokość świadczenia kredytobiorcy. Indeksacja rat kredytu odbywa się bowiem w oparciu o Tabele Kursów Walut Obcych Banku będące jego wewnętrznym dokumentem. Takie ukształtowanie treści umowy jest niedozwolone, rażąco narusza interes kredytobiorców i przepisy prawa.


KREDYT DENOMINOWANY DO WALUTY OBCEJ

Nie ma znaczenia czy bank posługuje się pojęciem kredytu indeksacyjnego czy kredytu denominowanego. Istotny jest sam wadliwy mechanizm dający możliwość jednostronnego kształtowania przez bank sytuacji kredytobiorcy w zakresie wysokości zobowiązania oraz brak transparentności zapisów umowy kredytu w tym zakresie.


JAK POZWAĆ BANK – ZASADY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ:


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY:

Analiza ma na celu ustalenie, czy w Państwa umowie znajdują się niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) dające podstawę do tzw. „odfrankowania” umowy kredytowej oraz zwrotu nadpłaconych rat pobranych jako świadczenie nienależne.


JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE:

W celu wstępnej analizy Państwa umowy kredytowej prosimy o przesłanie na adres kancelarii: biuro@kancelariaths.pl skanów następujących dokumentów:

  1. umowy o kredyt hipoteczny wraz z ewentualnym regulaminem lub innymi dokumentami załączonymi do umowy np. „Częśćcią Ogólną Umowy”;
  2. wszystkich zawartych aneksów do umowy (dotyczących m. in. odroczenia spłat; wakacji kredytowych; zmian regulaminowych);
  3. koniecznym będzie także uzyskanie przez Państwa z banku osobiście dokumentów niezbędnych do wyliczenia Państwa szkody (nadpłaty każdej z rat). W tym celu należy uzyskać z banku odpowiednie zaświadczenia określające m. in. wysokość oprocentowania, wysokość każdej ze spłaconych rat, datę ich płatności czy wysokość transz kredytu. Wzór wniosku o wydanie tych dokumentów otrzymacie Państwo drogą mailową.

CENA ANALIZY:

Wstępna analiza sprawy przekazywana jest Państwu mailowo oraz jest BEZPŁATNA.

Po otrzymaniu analizy  Klient nie jest zobligowany do zawarcia umowy z Kancelarią.

Szczegółowe wyliczenie Państwa szkody ma miejsce dopiero po podpisaniu umowy o współpracy z Kancelarią.


UMOWA Z KANCELARIĄ NA PROWADZENIE SPRAWY:

Kancelaria podejmuje się prowadzenia sprawy tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w treści Państwa umowy kredytowej dopatrzy się niedozwolonych klauzul umownych dających podstawę do tzw. „odfrankowania” umowy kredytowej.

W celu zlecenia prowadzenia sprawy należy przesłać do Kancelarii oryginał podpisanej umowy o współpracy oraz pełnomocnictwo. Wzory tych dokumentów zostaną Państwu przekazane mailowo.

Koniecznym będzie także uzyskanie przez Państwa osobiście dokumentów niezbędnych do dalszego prowadzenia sprawy tj. zaświadczenia z banku określającego m. in. wysokość oprocentowania, wysokość każdej ze spłaconych rat, datę ich płatności czy wysokość transz kredytu. Wzór wniosku o wydanie tych dokumentów otrzymacie Państwo drogą mailową.


WYNAGRODZENIE  KANCELARII:

Wynagrodzenie Kancelarii w głównej mierze opiera się o system prowizyjny i zależny od pozytywnego zakończenia sprawy przed Sądem (prowizja płatna tylko i wyłącznie od wygranej sprawy).

Prowizyjne wynagrodzenie Kancelarii obejmuje prowadzenie sprawy od jej rozpoczęcia do zakończenia, z postępowaniem przed Sądem II instancji włącznie.

Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie i zależny od charakteru umowy o kredyt hipoteczny i jej zapisów.


PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ:

Roszczenia z umów o kredyt hipoteczny przedawniają się z upływem 10 lat od dnia podpisania umowy kredytowej. Istotnym jest, że oddzielnie przedawnia się roszczenie z każdej z rat.

Ważne: Okres przedawnia przerywają czynności podjęte przed Sądem. Złożenie reklamacji w banku nie zatrzymuje przedawnienia.


POSTĘPOWANIA GRUPOWE:

Czas oczekiwania na zakończenie sprawy w ramach pozwu grupowego jest znacznie dłuższy i często mniej efektywny aniżeli przy pozwach składanych indywidualnie. Kancelaria w konsekwencji nie prowadzi postępowań grupowych w sprawach dotyczących „odfrankowania”.


ORZECZNICTWO SĄDÓW POWSZECHNYCH:

Bogate orzecznictwo sądów powszechnych potwierdza, iż klauzule indeksacyjne stosowane przez banki w umowach kredytowych stanowią klauzule niedozwolone, co w konsekwencji rodzi obowiązek zwrotu nadpłaconych rat na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Przykładowe orzecznictwo w sprawach dot. „odfrankowania”:

  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 lipca 2016, sygn. akt III C 1073/14
  2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.01.2016 r. sygn. akt I CSK 1049/14
  3. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt II C 920/15
  4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 08 września 2016 r., sygn. akt II CSK 750/15

STANOWISKO RZECZNIKA FINANSOWEGO:

Raport Rzecznika Finansowego nie pozostawia wątpliwości, że stosowany przez banki mechanizm przeliczania waluty w kredytach indeksacyjnych i denominowanych narusza interesy konsumentów i przepisy prawa.

Pełna treść raportu: https://rf.gov.pl/pdf/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf


KONTAKT

adres biura:  ul.Szulborska 3/5/U9, 01-104 Warszawa

tel.:  608 788 554  lub  608 55 77 01

mail:  biuro@kancelariaths.pl