• Wzory umów w języku polskim
 • Twoje pytanie prawne
 • Wzory pism sądowych
 • Wzory umów w j.angielskim
 • Odwołania i reklamacje
 • BEZPŁATNA INFOLINIA FRANKOWA – tel. 517 737 901 -
 • Wzory umów w językach obcych
 • Regulamin serwisu
 • Kredyty frankowe CHF
 • ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE – POMOC PRAWNA – tel. 517 737 901 -

Internetowa Kancelaria

Zadaj nam swoje pytanie prawne lub zleć napisanie nietypowego pisma.

Wciągu następnych 3 dni roboczych otrzymasz wstępną odpowiedź.

___________________________________________________________

KONTAKT@INTERNETOWAKANCELARIA.PL

___________________________________________________________

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – kontakt@internetowakancelaria.pl
___________________________________________________________________________

___________________________________________________

PISMA PRZEDSĄDOWE

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

___________________________________________________

WNIOSKI SĄDOWE

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU KARNYM

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU Z ZAKRESU PRAWA PRACY

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

___________________________________________________

PISMA W SPRAWACH RODZINNYCH

___________________________________________________

PISMA W SPRAWACH SPADKOWYCH


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, napisz do nas:

KONTAKT@INTERNETOWAKANCELARIA.PL

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – kontakt@internetowakancelaria.pl
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM
___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________
UMOWY DWUJĘZYCZNE POLSKO-ANGIELSKIE
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, napisz do nas:

KONTAKT@INTERNETOWAKANCELARIA.PL

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – kontakt@internetowakancelaria.pl
___________________________________________________________________________

Reklamacja do banku – Wzór reklamacji do banku

Reklamacja wakacji – Reklamacja wycieczki do biura podróży

Odszkodowanie za lot – Wzór wezwania do wypłaty odszkodowania za lot

Polisolokaty – Wezwanie do zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej od polisolokaty

ZUS – Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odwołanie od zaniżonego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

Odwołanie w postępowaniu administracyjnym

Ryczałt za nocleg – Wezwanie do zapłaty ryczałtu za nocleg oraz diety za podróż służbową

___________________________________________________________________________

Jeżeli potrzebujesz wzoru, zleć nam jego napisanie:

KONTAKT@INTERNETOWAKANCELARIA.PL

___________________________________________________________________________

Internetowa Kancelaria

______________________________________________________________________________________________________

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY OTRZYMANIEM

BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ ODNOŚNIE KREDYTU FRANKOWEGO:

 

1) ZADWOŃ DO NAS POD NUMER - 517 737 901 -

/koszt połączenia według taryfy operatora, infolinia nie pobiera dodatkowych opłat za połączenie/

2) NAPISZ DO NAS – kontakt@internetowakancelaria.pl

______________________________________________________________________________________________________

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – kontakt@internetowakancelaria.pl
___________________________________________________________________________

_________________________________________

WZORY UMÓW W JĘZYKU ROSYJSKIM

_________________________________________
_________________________________________

WZORY UMÓW W JĘZYKU NIEMIECKIM

_________________________________________
_________________________________________

WZORY UMÓW W JĘZYKU FRANCUSKIM

_________________________________________

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, napisz do nas:

KONTAKT@INTERNETOWAKANCELARIA.PL

Internetowa Kancelaria

REGULAMANIN PORTALU INTERNETOWEGO
INTERNETOWAKANCELARIA.PL

______________________________________________
1. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” (dalej jako „Portal Internetowy”), udostępniany jest w celu propagowania wiedzy prawnej oraz wzrostu świadomości prawnej jego Użytkowników.

2. Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Portalu Internetowego udostępniane są wzory dokumentów prawnych (dalej jako „Dokumenty prawne”) w sposób bezpłatny (jako plik wyłącznie do odczytu) oraz w sposób odpłatny (jako plik w wersji edytowalnej) z wyszczególnioną ceną jednostkową udostępnienia.

4. Korzystanie ze Portalu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies;
b) minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli;
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego, każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

6. Korzystając z Portalu Internetowego Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” zastrzega, iż wszelkie materiały oraz Dokumenty Prawne, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.). Prawa autorskie w tym zakresie przysługują wyłącznie twórcy Dokumentów Prawnych tj. właścicielowi Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”.

8. Poprzez korzystanie z Dokumentów Prawnych, Użytkownicy Portalu Internetowego nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych dokumentów.

9. Bez uiszczenia zapłaty lub uprzedniej zgody właściciela Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”, Użytkownicy nie mogą korzystać z Dokumentów Prawnych udostępnianych w ramach Portalu Internetowego, z wyłączeniem wglądu do ich treści. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie, publiczne udostępnianie w sieci Internet Dokumentów Prawnych lub ich części oraz pobieranie zawartości Dokumentów Prawnych i ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części. W przypadku naruszenia powyższego, właściciel Portalu Internetowego upoważniony jest do dochodzenia zapłaty należności za dany Dokument Prawny.

10. W przypadku korzystania z niektórych Usług Portalu Internetowego Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@internetowakancelaria.pl.

11. Każdemu Użytkownikowi Portalu Internetowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu na adres e-mail: biuro@internetowakancelaria.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

13. Portal Internetowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Portalu Internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Internetowego po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

14. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu Internetowego.

Internetowa Kancelaria


ODFRANKOWANIE KREDYTU HIPOTECZNEGO:


Możliwość tzw. „odfrankowania” kredytu hipotecznego dotyczy zarówno kredytów indeksowanych jak i denominowanych. Nazewnictwo nie ma tu większego znaczenia. Wadliwość umów polega za stosowaniu przez banki niedozwolonych klauzul umownych (tzw. klauzul abuzywnych), pozwalających na jednostronne i autonomiczne kształtowanie przez bank kursu kupna i sprzedaży waluty obcej w oparciu o tzw. Tabele Kursów Walut Obcych Banku będące jego wewnętrznym dokumentem. W konsekwencji Bank ma możliwość w sposób arbitralny kształtować wysokość comiesięcznej raty kredytu co stanowi istotne naruszenie interesów kredytobiorcy i narusza przepisy prawa.


Przykładowo można wskazać następujące orzeczenia sądów powszechnych, wskazujące na bezprawne działania banku w zakresie stosowania klauzul niedozwolonych dotyczących indeksacji:

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 lipca 2016, sygn. akt III C 1073/14

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.01.2016 r. sygn. akt I CSK 1049/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt II C 920/15

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 08 września 2016 r., sygn. akt II CSK 750/15


ZASADY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ – CZYLI JAK POZWAĆ BANK:


KROK 1: - analiza umowy pod kontem zapisów niedozwolonych

W pierwszej kolejności  nasi prawnicy dokonają analizy umowy kredytowej pod kontem stosowania w niej abuzywnych zapisów indeksacyjnych dających podstawę do tzw. „odfrankowania” umowy kredytowej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W tym celu należy przesłać na adres Kancelarii: www.internetowakancelaria.plw formie skanów następujące dokumenty:

 • umowę kredytową wraz z ewentualnymi regulaminami lub innymi dokumentami załączonymi do umowy np. „Częścią Ogólną Umowy”;
 • wszystkie aneksy do umowy o kredyt hipoteczny (dotyczące m. in. odroczenia spłat, wakacji kredytowych czy  zmian regulaminowych);
 • zaświadczenie z banku określające wysokość oprocentowania, wysokość każdej ze spłaconych rat, datę ich płatności czy wysokość transz kredytu. Takie zaświadczenie konieczne jest do oszacowania nadpłaty w umowie kredytowej, czyli kwoty jakiej można dochodzić przed sądem. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy przesłać do banku. Wzór wniosku o wydanie tych dokumentów przesłany zostanie do Państwa mailowo.

Wstępna analiza sprawy jest BEZPŁATNA oraz nie obliguje Państwa do dalszej współpracy z Kancelarią (zawarcia umowy na prowadzenie sprawy).

W ramach wstępnej analizy wysokość nadpłat pobranych przez Bank określana jest szacunkowo. Szczegółowe wyliczenie Państwa nadpłaty ma miejsce dopiero po podpisaniu umowy o współpracy z Kancelarią.


KROK 2 - umowa o współpracy z Kancelarią

W celu zlecenia Kancelarii prowadzenia sprawy dotyczącej tzw. „odfrankowania” kredytu należy przesłać do Kancelarii oryginał podpisanej umowy o współpracy oraz oryginał pełnomocnictwa. Wzory tych dokumentów zostaną Państwu przekazane drogą mailową.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia sprawy tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w treści Państwa umowy kredytowej stosowane były niedozwolone klauzule umowne w zakresie indeksacji.

WYNAGRODZENIE  KANCELARII: Każdą ofertę finansową przygotowujemy indywidualnie. Wysokość prowizji uzależniona jest od charakteru umowy o kredyt hipoteczny i jej zapisów.

Wynagrodzenie Kancelarii w głównej mierze opiera się o system prowizyjny uzależniony od pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Tym samym prowizja jest płatna tylko i wyłącznie w przypadku wygrania sprawy.


PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ:

Roszczenia z umów o kredyt hipoteczny ulegają przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia podpisania umowy, przy czym każda z rat przedawnia się oddzielnie (w innym czasie).

Złożenie reklamacji w banku nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń.


POSTĘPOWANIA GRUPOWE:

Kancelaria nie prowadzi spraw dotyczących „odfrankowania” w ramach pozwów grupowych. Doświadczenie pokazuje, że prowadząc postępowanie indywidualnie znacznie szybciej możemy uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie.


STANOWISKO RZECZNIKA FINANSOWEGO:

Raport Rzecznika Finansowego nie pozostawia wątpliwości, że stosowany przez banki mechanizm przeliczania waluty w kredytach indeksacyjnych i denominowanych narusza interesy konsumentów i przepisy prawa.

Pełna treść raportu: https://rf.gov.pl/pdf/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf


 

 

Internetowa Kancelaria

Kancelaria zajmuje się także dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń losowych powodujących szkodę i konieczność wypłaty odszkodowania dochodząc ich wypłaty od podmiotów odpowiedzialnych za powstałe szkody, zarówno w zakresie szkód na osobie, jak i szkód w mieniu.

W naszym serwisie internetowym zamieściliśmy szereg bezpłatnych wzorów pism pomocnych w dochodzeniu odszkodowania i jako osoba poszkodowana znajdziesz wszelkie interesujące Cię informacje.

_____________________________________
WZORY PISM

_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, napisz do nas:

KONTAKT@INTERNETOWAKANCELARIA.PL